Etusivu | Yhteystiedot | Ilmoitustaulu | Valokuvia | Säännöt | Linkit |


Lemin Olutseura Ry on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 13.11.2002.


Yhdistyksen viralliset säännöt :

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Lemin Olutseura, epävirallinen lyhenne on LemOs ja sen kotipaikka on Lemin kunta.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää olutkulttuurin tunnetuksi tekemistä, sekä toimia jäsentensä yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää juhlia, kilpailuja ja retkiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä järjestää ravintola ja majoitustoimintaa
järjestämissään tilaisuuksissa hankittuaan asianmukaiset luvat.


Jäsenet

3§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Jäsenet hyväksyy esityksestä yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

4§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjal sesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan valittaa päätöksestä
yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituksensa hallitukselle.

Liittymis- ja jäsenmaksu

5§ Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellä myöntää jäsenmaksusta vapautuksen yhdistyksen jäsenelle joka
sairauden tms. verrattavan syyn perusteella ei voisi taloudellisia velvoitteitaan täyttää.Hallitus

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin.

Tarvittaessa hallitus voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta myös muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi
kerrallaan siten, että vuosittain kaksi on erovuorossa. Eroaminen tapahtuu ensimmäisenä
vuonna arvonnan perusteella ja seuraavina vuosina vuoron mukaan.Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät:

1. suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen päätösten mukaista toimintaa.
2. valita yhdistyksen toiminnan edellyttämät työntekijät.
3. päättää yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä.
4. valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksissa esitettävät asiat.
5. asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä joiden kokoonpanot ja tehtävät se määrää ja valvoa työryhmien toimintaa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkistus

8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkistajille viimeistään neljä viikkoa ennen
vuosikokousta.
Tilintarkistajien tulee antaa kirjallinen lausunto, sekä palauttaa tilinpäätösasiakirjat hallitukselle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokous

9§ Yhdistyksen vuosikokouksessa helmi- maalliskuussa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä ääntenlaskijat.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkistajien lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille varatilintarkistajat.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään seit semän (7) päivää ennen kokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

10§ Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen nejljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään
sääntöjen muutosta.

11§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä
kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että
kokouksessa tullaan käsittelemään yhdistyksen purkamista.

12§ Yhdistyksen purkautuessa sen varat osoitetaan yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai
nuorison urheilu- ja liikuntaharrastuksen edistämiseen.

Perustamiskirja


Me allekirjoittaneet olemme perustaneet


LEMIN OLUTSEURA

-nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille liitteenä olevat säännöt.Kuukanniemessä 10 päivänä helmikuuta 2002Esko Oivanen Juha Kapiainen

Pia Tanskanen Tarja Kangasmäki

Seppo Seppänen Kari Kangashaka

Hannu Hovi